Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 юли 2007 г.

В / Комисия

(Дело F-7/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Надбавка за експатриране - Условия, предвидени в член 4, параграф 1 от Приложение VII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: В (Брюксел, Белгия) [първоначално представляван от S. Rodrigues и A. Jaume, avocats, впоследствие от S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: J. Currall и D. Martin]

Предмет

Публична служба - отмяна на решението на органа по назначаването от 10 октомври 2005 г., с което се отхвърля жалбата на ищеца ведно с решението на същия орган от 26 април 2005 г. за отказ същия да се ползва от надбавката за експатриране.

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка от страните поема собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 96, 22.4.2006 г., стр. 35