Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. juli 2007 - B mod Kommissionen

(Sag F-7/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - vederlag - udlandstillæg - betingelser i artikel 4, stk. 1 i vedtægtens bilag VII)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: B (Bruxelles, Belgien) (først ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume, derefter ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 10. oktober 2005 om afslag af sagsøgerens klage samt ansættelsesmyndighedens afgørelse af 26. april 2005 om ikke at tildele sagsøgeren et udlandstillæg.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 96 af 22.4.2006, s. 35.