Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 juli 2007 - B / Commissie

(Zaak F-7/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Voorwaarden van artikel 4, lid 1, van bijlage VII bij Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: B (Brussel, België) (aanvankelijk vertegenwoordigd door S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten, vervolgens door S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 10 oktober 2005 houdende afwijzing van verzoeksters klacht en van het besluit van het TABG van 26 april 2005 houdende weigering om verzoekster de ontheemdingstoelage toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.2006, blz. 35.