Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 lipca 2007 r. - B przeciwko Komisji

(Sprawa F-7/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy -Wynagrodzenie - Dodatek zagraniczny - Przesłanki określone w art. 4 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: B (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo S. Rodrigues i A. Jaume, adwokaci, następnie S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 10 października 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej oraz decyzji organu powołującego z dnia 26 kwietnia 2005 r. odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 96 z 22.04.2006, s. 35