Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. júla 2007 - B/Komisia

(vec F-7/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: B (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti, neskôr S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 10. októbra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu spolu s rozhodnutím menovacieho orgánu z 26. apríla 2005 o nepriznaní príspevku na expatriáciu žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 35.