Language of document :

Pirmās instances tiesas 2007. gada 11. jūlija spriedums - Al-Aqsa/Padome

(lieta T-327/03)1

Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām - Līdzekļu iesaldēšana - Prasība atcelt tiesību aktu - Pamatojums

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stichting Al-Aqsa, Heerlen (Nīderlande) (pārstāvji - V. Koppe un L. Janssen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bishop un S. Marquardt)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt, pirmkārt, Padomes 2003. gada 27. jūnija Lēmumu 2003/480/EK ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2002/974/EK (OV L 160, 81. lpp.) un, otrkārt, Padomes 2003. gada 12. septembra Lēmumu 2003/646/EK ar kuru īsteno Regulas Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2003/480 (OV L 229, 22. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2006. gada 29. maija Lēmumu 2006/379/EK, ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, 2. panta 3. punktu un atceļ Lēmumu 2002/974/EK, atceļ tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Stichting Al-Aqsa;

nav jālemj par prasību, kurā saskaņā ar EKL 241. pantu tiek lūgts atzīt par prettiesisku Padomes 2001. gada 27. decembra Regulu Nr. 2580/2001;

Padome, papildus saviem tiesāšanās izdevumiem atlīdzina arī Stichting Al-Aqsa tiesāšanās izdevumus;

Nīderlandes Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 289, 29.11.2003.