Language of document :

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2007 r. - Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji

(Sprawa T-475/04)1

(Pomoc państwa - Telefonia komórkowa - Zmiana opłat należnych od Orange i SFR z tytułu udzielenia koncesji na UMTS- Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bouygues SA (Paryż, Francja) i Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Francja) (przedstawiciele: adwokaci L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau i D. Théophile)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot europejskich (przedstawiciele: J.L. Buendia Sierra i C. Giolito, pełnomocnicy)

Interwenientci popierający stronę pozwaną : Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i S. Ramet, pełnomocnicy), Société française du radiotéléphone - SFR (Paryż, Francja) (przedstawiciele: C. Vajda, QC i adwokat A. Vincent ) oraz Orange France SA (Montrouge, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Gosset-Grainville i S. Hautbourg)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. (Pomoc państwa NN 42/2004 - Francja) dotyczącej zmiany opłat należnych od Orange i SFR z tytułu udzielenia koncesji na Universal Mobile Telecommunication System (UMTS).

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Bouygues SA i Bouygues Télécom SA poniosą solidarnie swoje własne koszty, jak również koszty Komisji, Orange France SA oraz Société française de radiotéléphone - SFR

Republika Francuska poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 69 z 19.3.2005