Language of document :

Иск, предявен на 23 юли 2007 г. - Marcuccio / Комисия

(Дело F-70/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението (наричано по-нататък "спорното решение"), независимо от това как е формулирано, с което ответникът отхвърля молбата на ищеца от 22 юни 2006 г. за заплащане от Комисията на частта от понесените от него разноски по дело T-176/041, Marcuccio/Комисия, заведено пред Първоинстанционния съд на Европейските общности, за която ответникът е осъден с Определение от 6 март 2006 г.,

да се отмени, при необходимост решението, с което се отхвърля жалбата на ищеца срещу спорното решение, независимо от това как е формулирано,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 6 347,67 EUR, заедно с лихви за забава, увеличена с процент на инфлация в общ годишен размер от 10 % с годишна капитализация, считано от молбата от 22 юни 2006 г до настоящия момент, като обезщетение за имуществени вреди, причинени на ищеца в резултат от спорното решение,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 1 000 EUR като обезщетение за пропуснати ползи, поради това че ответникът не е получил своевременно дължимата му сума,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца, pro bono et ex aequo, сумата от 3 000 EUR, или съответната по-голяма или по-малка сума, определена по справедливост от Съда на публичната служба, като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищеца, включително вреди за неговите интереси, вследствие на спорното решение,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца сума от 300 EUR дневно или съответната по-голяма или по-малка сума, определена по справедливост от Съда на публичната служба, считано от настоящия момент до изпълнението от страна на ответника на решението за уважаване изцяло и без изключение на молбата на ищеца от 31 август 2005 г., платима на първо число на всеки месец на основание придобитите права през предходния месец, като обезщетение за вредите, причинени от евентуалното забавено изпълнение на решението за уважаване на молбата,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск, ищецът посочва следните три правни основания: 1) пълна липса на мотиви; 2) нарушение на правото; 3) нарушение на задължението за полагане на грижа за служителите и на задължението за добра администрация.

____________

1 - ОВ C 121, 20.5.2006 г., стр 12. Вследствие правописна грешка ищецът се позовава на дело T-176/03, вместо на дело T-176/04.