Language of document :

Žaloba podaná dne 23. července 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-70/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

V každém případě zrušit rozhodnutí (dále jen "sporné rozhodnutí"), kterým byla ze strany žalované zamítnuta žádost ze dne 22. června 2006, kterou žalobce požadoval, aby mu Komise nahradila část jako nákladů řízení ve věci T-176/041, Marcuccio v. Komise, která už vznikla u Soudu prvního stupně Evropských Společenství a jejíž zaplacení bylo žalované uloženo usnesením ze dne 6. března 2006;

v každém případě zrušit v rozsahu, v němž je to nezbytné, rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti spornému rozhodnutí;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku 6 347,67 eur s úroky z prodlení s valorizací celkem ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací ode dne žádosti 22. června 2006 až do dnešního dne z titulu náhrady hmotné újmy způsobené žalobci sporným rozhodnutím;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku 1000 eur z titulu náhrady ztráty příležitosti, kterou žalobce mohl využít, pokud by mohl včas disponovat s nezaplacenou částkou;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila pro bono et ex aequo částku 3000 eur případně vyšší nebo nižší částku, kterou bude Soud považovat za oprávněnou a spravedlivou, z titulu náhrady morální a existenční újmy způsobené žalobci sporným rozhodnutím;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila za každý den od dnešního dne do dne, kdy žalovaná vydá všechna rozhodnutí týkající se bezpodmínečného schválení žádosti ze dne 22. června 2006, částku 2 eura případně vyšší nebo nižší částku, kterou bude Soud považovat za oprávněnou a spravedlivou, splatnou první den každého měsíce ve vztahu k nabytým právům z předcházejícího měsíce, z titulu náhrady újmy způsobené případným opožděním ve vydání rozhodnutí o schválení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své argumentace uvádí tři žalobní důvody: 1) absolutní nedostatek odůvodnění; 2) porušení zákona; 3) porušení povinnosti řádné péče a řádného úředního postupu.

____________

1 - Úř. věst. C 121 ze dne 20. 5. 2006, s. 12. Z důvodu věcné chyby žalobce odkazuje na věc T-176/03 namísto věci T-176/04.