Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności, niezależnie od tego w jakiej formie podjętej, decyzji (zwanej dalej "sporną decyzją"), którą pozwana oddaliła żądanie skarżącego z dnia 22 czerwca 2006 r. o zwrot części kosztów poniesionych przez niego w związku z postępowaniu toczącym się uprzednio przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w sprawie T-176/04 Marcuccio przeciwko Komisji, którymi Komisja została obciążona na mocy postanowienia z dnia 6 marca 2006 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności, niezależnie od tego w jakiej formie podjętej, decyzji oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego na sporną decyzję;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 6.347,67 EUR, powiększonej o corocznie kapitalizowane odsetki za zwłokę i dodatek w łącznej wysokości 10 % rocznie, od dnia wystąpienia z żądaniem, tj. od dnia 22 czerwca 2006 r. do dnia dzisiejszego, tytułem naprawienia szkody materialnej poniesionej przez skarżącego w wyniku wydania spornej decyzji;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 1.000 EUR tytułem odszkodowania za utracone przez niego szanse wykorzystania tej kwoty, gdyby została mu ona zapłacona w odpowiednim czasie;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego, zgodnie z zasadą słuszności, kwoty 3.000 EUR, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem zadośćuczynienia za niematerialne krzywdy doznane przez skarżącego;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 2 EUR za każdy dzień liczony od dnia dzisiejszego do dnia rzeczywistego i całkowitego wykonania żądania skarżącego z dnia 22 czerwca 2006 r., względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, która to kwota podlega zapłacie każdego pierwszego dnia miesiąca z tytułu roszczeń o naprawienie szkód powstałych w poprzednim miesiącu w związku z dalszą zwłoką w wykonaniu decyzji uznającej żądanie skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi trzy następujące zarzuty: 1. całkowity brak uzasadnienia; 2. naruszenie prawa; 3. naruszenie obowiązku starannego działania i zasady dobrej administracji.

____________