Language of document :

Žaloba podaná 23. júla 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-70/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

v každom prípade zrušiť rozhodnutie (ďalej len "sporné rozhodnutie"), ktorým bola zo strany žalovanej zamietnutá žiadosť z 22. júna 2006, ktorou žalobca žiadal, aby mu Komisia nahradila časť jeho trov konania vo veci T-176/041, Marcuccio/Komisia, už vniknutých na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, a v ktorej bola žalovaná zaviazaná uznesením zo 6. marca 2006,

v každom prípade zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti spornému rozhodnutiu,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu 6 347,67 eur s úrokmi z omeškania s valorizáciou celkom vo výške 10 % ročne, s ročnou kapitalizáciou od 22. júna 2006 až do dnešného dňa, z titulu náhrady materiálnej ujmy spôsobenej žalobcovi sporným rozhodnutím,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu 1 000 eur z titulu náhrady straty príležitosti, ktorú žalobca mohol využiť, ak by mohol v tejto dobe voľne disponovať s nezaplatenou sumou,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila pro bono et ex aequo sumu 3 000 eur, prípadne sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd bude považovať za oprávnenú a spravodlivú, z titulu náhrady morálnej a existenčnej ujmy spôsobenej žalobcovi sporným rozhodnutím,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila, za každý deň od dnešného dňa do dňa, kedy žalovaná vydá všetky rozhodnutia týkajúce sa bezpodmienečného schválenia žiadosti z 22. júna 2006, sumu 2 eurá, prípadne sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd bude považovať za oprávnenú a spravodlivú, splatnú prvý deň každého mesiaca vo vzťahu k nadobudnutým právam z predchádzajúceho mesiaca, z titulu náhrady ujmy spôsobenej prípadným omeškaním vydania rozhodnutia o schválení,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej argumentácie uvádza tri žalobné dôvody: 1. absolútny nedostatok odôvodnenia; 2. porušenie práva; 3. porušenie povinnosti starostlivosti a správneho úradného postupu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006, s. 12. Z dôvodu vecnej chyby žalobca odkazuje na vec T-176/03 namiesto veci T-176/04.