Language of document :

Talan väckt den 23 juli 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-70/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara svarandens beslut (nedan kallat det omtvistade beslutet), oavsett vilken form detta har, att avslå sökandens ansökan av den 22 juni 2006 om att kommissionen skall ersätta dennes kostnader i mål T-176/041, Marcuccio mot kommissionen, som prövats av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, vilka svaranden förpliktats att betala genom beslut av den 6 mars 2006,

ogiltigförklara, i den utsträckning det är nödvändigt, beslutet, oavsett vilken form detta har, att avslå sökandens klagomål mot det omtvistade beslutet,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 6 347,67 euro till sökanden, jämte dröjsmålsränta och uppräkning av hela summan med 10 procent årligen med ränta på ränta, för tiden från ansökan den 22 juni 2006 till idag, som ersättning för den materiella skada som sökanden åsamkats genom det omtvistade beslutet,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 3 000 euro till sökanden, i överensstämmelse med rätt och billighet (pro bono et ex aequo), eller det högre eller lägre belopp som förstainstansrätten finner skäligt, som ersättning för den ideella skada som sökanden åsamkats genom det omtvistade beslutet,

förplikta svaranden att erlägga ett belopp på 2 euro, eller det högre eller lägre belopp som förstainstansrätten finner skäligt, till sökanden för varje dag från idag till den dag svaranden helt och utan undantag har verkställt varje beslut som avser bifall till ansökan av den 22 juni 2006, som den första dagen i varje månad skall beräknas för de belopp som belöper på föregående månad, som ersättning för den skada som kan komma att uppstå till följd av eventuellt dröjsmål med verkställandet av bifallsbeslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför följande tre grunder till stöd för sin talan: 1) Fullständig avsaknad av motivering. 2) Åsidosättande av gällande rätt. 3) Åsidosättande av omsorgsplikten och av god förvaltningssed.

____________

1 - EUT C 121, 20.5.2006, s. 12. Sökanden hänvisar, vilket är fel i sak, till mål T-176/03 i stället för till mål T-176/04.