Language of document :

Иск, предявен на 3 юли 2007 г. - Meierhofer / Комисия на Европейските общности

(Дело F-74/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Stefan Meierhofer (Мюнхен, Германия) [представител: H.-G. Schiessl, Rechtsanwalt]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решение на ответника относно ищеца от 10 май 2007 г.;

да се отмени решение на ответника по оплакване от 19 юни 2007 г.;

да се задължи ответникът да направи нова оценка на положения от ищеца устен изпит на 29 март 2007 г., като държи сметка за действащите критерии за изпитване;

да се задължи ответникът да постанови ново решение относно включването на ищеца в списъка с резервите по процедура на Общността за подбор на персонал AD/26/05, като се държи сметка за новия резултат от изпита;

да се задължи ответникът да мотивира новите решения, които ще постанови и

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът е участвал в процедура на Общността за подбор на персонал AD/26/05 (длъжностни лица AD5). След провеждане на изпитите конкурсната комисия информира ищеца, че не е включен в списъка с резервите поради недостатъчния брой на получените точки.

Искът е насочен срещу липсата на мотивирано решение на Комисията за невключване на ищеца в списъка с резервите, както и срещу допуснатите процесуални нарушения в хода на устния изпит.

____________