Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2007 - Meierhofer mod Kommissionen

(Sag F-74/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stefan Meierhofer (München, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H.-G. Schiessl)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 10. maj 2007 i sagsøgerens disfavør annulleres.

Kommissionens afslag på sagsøgerens klage af 19. juni 2007 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at foretage en fornyet vurdering af den mundtlige prøve, som sagsøgeren aflagde den 29. marts 2007, på grundlag af de gældende vurderingskriterier.

Kommissionen tilpligtes at træffe en ny afgørelse om sagsøgerens optagelse på reservelisten for udvælgelsesprøve AD/26/05 under hensyntagen til det nye resultat af prøven.

Kommissionen tilpligtes at begrunde de afgørelser, der skal træffes på ny.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren deltog i EU-udvælgelsesprøve AD/26/05 (tjenestemænd AD5). Efter prøvens gennemførelse meddelte udvælgelseskomitéen sagsøgeren, at han ikke havde opnået det fornødne antal points til at kunne optages på reservelisten.

Sagsøgeren gør gældende, at Kommissionens afgørelse ikke indeholder nogen begrundelse for ikke at optage ham på reservelisten, og at der er begået fejl under den mundtlige prøve.

____________