Language of document :

3. juulil 2007 esitatud hagi - Meierhofer versus Komisjon

(Kohtuasi F-74/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stefan Meierhofer (München, Saksamaa) (esindaja: rechtsanwalt H.-G. Schiessl)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada kostja 10. mai 2007. aasta hagejat puudutav otsus;

tühistada kostja 19. juuni 2007. aasta otsus kaebuse kohta;

kohustada kostjat ümber hindama, silmas pidades kehtivaid hindamiskriteeriume, hageja 29. märtsil 2007 läbitud suulise eksami tulemused;

kohustada kostjat tegema uus otsus, mis puudutab hageja kandmist ühenduse personalivaliku reservnimekirja AD/26/05, arvestades uue katse tulemust;

kohustada kostjat uusi otsuseid põhjendama;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja osales ühenduse personalivaliku menetluses AD/26/05 (ametnik palgaastmel AD5). Pärast eksameid informeeris konkursikomisjon hagejat, et teda ei kanta reservnimekirja põhjusel, et ta ei kogunud piisavat arvu punkte.

Hagi on esitatud komisjoni otsuse peale, millega hagejat ei kantud reservnimekirja, põhjusel, et otsuses puudusid põhjendused ja et suulise eksami käigus rikuti menetlusnorme.

____________