Language of document :

Talan väckt den 3 juli 2007 - Meierhofer mot kommissionen

(Mål F-74/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Stefan Meierhofer (München, Tyskland) (ombud: advokaten H.-G. Schiessl)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut gentemot sökanden av den 10 maj 2007,

ogiltigförklara kommissionens omprövningsbeslut av den 19 juni 2007,

förplikta kommissionen att mot bakgrund av gällande kriterier ompröva det muntliga prov som sökanden avlade den 29 mars 2007,

förplikta kommissionen att mot bakgrund av det nya provresultatet fatta ett nytt beslut avseende huruvida sökanden skall tas upp på reservlistan för uttagningsprov AD/26/05,

förplikta kommissionen at motivera sitt nya beslut, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är deltagare i uttagningsprov AD/26/05 (tjänstemän i lönegrad AD5). Efter avslutat prov meddelade juryn sökanden att han på grund av otillräckliga poäng inte kunde tas upp på reservlistan.

Talan avser en felaktig motivering av kommissionens beslut att inte ta upp sökanden på reservlistan, liksom fel i förfarandet i samband med det muntliga provet.

____________