Language of document :

Žaloba podaná dne 31. července 2007 - Labate v. Komise

(Věc F-77/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kay Labate (Tarquinia, Itálie) (zástupce: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006 a ze dne 18. října 2004,

uložit Komisi, aby žalobkyni zaplatila částky uvedené v článku 73 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád") a článku 9 společných pravidel o pojištění úředníků Evropských společenství pro případ úrazu a nemoci z povolání (dále jen "pojistná pravidla"),

uložit jiná opatření nápravy, jak vyžaduje spravedlivé vypořádání sporu,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, Kay Labate, vdova po bývalém úředníku Evropských společenství, Mariu Labatovi, napadá svým jménem a jménem manželovy pozůstalosti rozhodnutí Komise, kterými se zamítá uznání manželovy rakoviny plic jako nemoci z povolání.

Mario Labate byl úředníkem Komise 29 let, během nichž byl podle žalobkyně vystaven pasivnímu kouření tabáku ve velkém množství. Byl prohlášen za trvale invalidního po objevení rakoviny plic, která následně vedla k jeho smrti. M. Labate podal žádost o uznání nemoci jako nemoci z povolání. Ačkoliv lékařská komise potvrdila, že M. Labate byl vystaven pasivnímu kouření tabáku, a ačkoliv nenašla žádnou jinou příčinu jeho rakoviny plic, ve svém rozhodnutí nicméně uvedla, že nemohla s jistotou prokázat spojitost s jeho profesními činnostmi. Komise proto žádost zamítla na základě zjištění lékařské komise, že spojitost mezi nemocí a profesními činnostmi M. Labata nebyla dostatečně prokázána.

Žalobkyně uplatňuje, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení tím, že dospěla k závěru, že rakovina, kterou trpěl M. Labate, nespadá pod článek 73 služebního řádu. Tvrdí, že míra "jistoty" vyžadovaná lékařskou komisí je nepřiměřeně přísná a v rozporu s judikaturou.

Žalobkyně rovněž uplatňuje, že se lékařská komise nezabývala možností, že pasivní kouření tabáku, kterému byl vystaven M. Labate, mohlo zhoršit průběh jeho rakoviny, jak je uvedeno v článku 3 pojistných pravidel. Dále, Komise se nezabývala otázkou, že, ačkoliv pasivní kouření tabáku není samo o sobě uvedeno na seznamu na základě uvedeného článku, několik konkrétních karcinogenních látek tabákového kouře druhých osob je na seznamu uvedeno a proto spadají pod článek 73 služebního řádu. Žalobkyně tvrdí, že se lékařská komise nesprávně pokusila o přezkum otázek týkajících se dokazování, které nejsou v její pravomoci, spíše, než aby zjistila skutečnosti zdravotní povahy.

Konečně žalobkyně uvádí, že rozhodnutí Komise obsahovalo nedostatečné odůvodnění a že doba, kterou trvalo Komisi, aby dospěla k rozhodnutí, byla příliš dlouhá a v rozporu se zásadou řádné správy. Pokud by bylo rozhodnutí přijato před smrtí M. Labata a pokud by uznalo jeho nemoc jako související s prací, obdržel by jako náhradu škody plat za 8 let.

____________