Language of document :

31. juulil 2007 esitatud hagi - Labate versus komisjon

(Kohtuasi F-77/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kay Labate (Tarquinia, Itaalia) (esindaja: Queen's Counsel I. S. Forrester)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 6. oktoobri 2006. aasta ja 18. oktoobri 2004. aasta otsused,

kohustada komisjoni maksma hagejale Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ("personalieeskirjad") artiklis 73 ja Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjade ("kindlustuseeskirjad") artiklis 9 ettenähtud summasid,

võtta vajadusel tarvitusele muid täiendavaid meetmeid,

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja Kay Labate, kes on Euroopa Komisjoni endise ametniku Mario Labate lesk, vaidlustab iseenda ja oma abikaasa nimel komisjoni otsused, millega keelduti tunnistamast tema abikaasa kopsuvähki kutsehaigusena.

Mario Labate oli komisjoni ametnik 29 aastat, mille jooksul ta oli, nagu väidab hageja, sunnitud passiivselt sisse hingama suure koguse tubakasuitsu. Ta tunnistati püsivalt töövõimetuks pärast seda, kui tal tuvastati kopsuvähk, mille tagajärjel ta hiljem suri. Mario Labate esitas taotluse, milles palus haigus tunnistada kutsehaiguseks. Kuigi meditsiinikomitee möönis, et Mario Labate hingas tubakasuitsu passiivselt sisse, ja ei leidnud kopsuvähile muud põhjust, märkis ta oma otsuses sellegipoolest, et seda ei saa kindlalt seostada tema kutsetegevusega. Komisjon jättis taotluse rahuldamata pärast meditsiinikomitee kokkuvõtet selle kohta, et haiguse ja Mario Labate kutsetegevuse vaheline seos ei ole piisava kindlusega tuvastatud.

Hageja väidab, et komisjon on rikkunud õigusnorme leides, et Mario Labate vähktõbi ei kuulu personalieeskirjade artikli 73 kohaldamisalasse. Ta väidab, et meditsiinikomitee kasutatud "kindluse" standard on põhjendamatult range ja kohtupraktikaga vastuolus.

Hageja väidab lisaks, et meditsiinikomitee jättis uurimata võimaluse, et tubakasuits, mida Mario Labate passiivselt sisse hingas, võis tema vähktõbe raskendada, nagu on määratletud kindlustuseeskirjade artiklis 3. Lisaks ei uurinud komisjon asjaolu, et kuigi passiivne suitsetamine ei ole iseenesest selles artiklis loetletud, on seal loetletud mitmed passiivse suitsetamisega seotud kantserogeensed elemendid ning järelikult kuuluvad need personalieeskirja artikli 73 kohaldamisalasse. Hageja väitel üritas meditsiinikomitee, selle asemel, et üksnes tuvastada meditsiinilisi asjaolusid, oma pädevust ületades uurida tõenditega seotud küsimusi.

Hageja väidab lõpuks, et komisjoni otsus sisaldas ebaadekvaatset põhjendust ja et komisjonile otsuse tegemiseks ettenähtud aeg oli ülemäära pikk ning vastuolus hea halduse põhimõttega. Kui otsus oleks tehtud enne Mario Labate surma ning kui tema haigus oleks tunnistatud kutsehaiguseks, oleks ta saanud kompensatsiooniks 8 aasta palga.

____________