Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. jūlijā - Labate/Komisija

(lieta F-77/07)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kay Labate, Tarquinia (Itālija) (pārstāvis - I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 6. oktobra un 2004. gada 18. oktobra lēmumus;

uzdot Komisijai samaksāt prasītājai summas, kas paredzētas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 73. pantā ("Civildienesta noteikumi") un Vispārējo noteikumu par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku vispārīgo noteikumu ("Apdrošināšanas noteikumi") 9. pantā;

piešķirt citus vai papildus pabalstus atbilstoši tiesībām;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja Kay Labate, agrākā Eiropas Komisijas ierēdņa Mario Labate atraitne, savā un sava laulātā vārdā apstrīd Komisijas lēmumu, ar kuru ir atteikts atzīt viņas vīra plaušu vēzi par arodslimību.

Labate bija Komisijas ierēdnis 29 gadus, kuru laikā viņš, kā apgalvo prasītāja, bija pakļauts izelpoto tabakas dūmu liela apmēra iedarbībai. Viņš tika atzīts par pilnība darba nespējīgu pēc plaušu vēža atklāšanas, kura rezultātā iestājās viņa nāve. Viņš iesniedza prasību atzīt slimību par arodslimību. Atzīstot to, ka Labate bija pakļauts izelpoto tabakas dūmu iedarbībai, un neatrodot citu iemeslu viņa plaušu vēzim, Medicīnas komiteja tās lēmumā tomēr konstatēja, ka tā nevar ar noteiktību noteikt saikni ar viņa profesionālo darbību. Tādēļ Komisija noraidīja prasību, vadoties pēc Medicīnas komitejas atzinuma, ka nav pietiekami konstatēta saistība starp slimību un Labate profesionālo darbību.

Prasītāja piebilst, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesībās, uzskatot, ka uz vēzi, ar ko slimoja Labate, neattiecas Civildienesta noteikumu 73. pants. Viņa iebilst arī, ka Medicīnas komitejas piemērotais "noteiktības" standarts ir nepamatoti stingrs un pretējs judikatūrai.

Prasītāja piebilst arī, ka Medicīnas komiteja nav aplūkojusi iespēju, ka izelpotie tabakas dūmi, kam bija pakļauts Labate, varēja veicināt viņa vēzi atbilstoši Apdrošināšanas noteikumu 3. pantam. Tālāk Komisija nav izdarījusi secinājumu, ka lai gan tabakas dūmi nav minēti šajā pantā, atsevišķas īpašas vēzi izraisošas tabakas dūmu sastāvdaļas ir tajā nosauktas un tādējādi uz tām attiecas Civildienesta noteikumu 73. pants. Prasītāja apgalvo, ka Medicīnas komiteja ir kļūdaini mēģinājusi pārbaudīt pierādījumus, kas neietilpst tās kompetencē, nevis vienīgi konstatējusi medicīniskus faktus.

Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka Komisijas lēmums ietver neatbilstošu pamatojumu un ka laikposms, kurā Komisija pieņēma lēmumu, bija pārāk ilgs un ir pretējs labas administrācijas principam. Ja lēmums būtu bijis pieņemts pirms Labate nāves, un viņa slimība būtu atzīta par saistītu ar darbu, viņš kā kompensāciju būtu saņēmis 8 gadu darba algu.

____________