Language of document :

Talan väckt den 31 juli 2007 - Labate mot kommissionen

(mål F-77/07)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Kay Labate (Tarquinia, Italien) (ombud: I.S. Forrester, Queen's Counsel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 6 oktober 2006 och av den 18 oktober 2004,

förplikta kommissionen att ersätta svaranden de kostnader som föreskrivs i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (tjänsteföreskrifterna) och i artikel 9 i de gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (försäkringsreglerna),

föreskriva sådan liknande eller ytterligare rättsenlig ersättning,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden Kay Labate, före detta tjänstemannen Marion Labates änka, bestrider för sin egen och för sin makes dödsbos del kommissionens beslut att inte erkänna makens lungcancer som en arbetssjukdom.

Marion Labate arbetade som tjänsteman vid kommissionen i 29 år och utsattes enligt sökanden under denna tid för passiv tobaksrökning i hög grad. Han förklarades lida av en bestående invaliditet till följd av lungcancern och avled senare av densamma. Han ingav en begäran om att sjukdomen skulle erkännas som en arbetssjukdom. I sitt beslut erkände läkarkommittén att Marion Labate hade utsatts för passiv tobaksrökning och hittade ingen annan orsak till hans lungcancer men framhöll ändå att den inte med säkerhet kunde påvisa ett samband med hans yrkesverksamhet. I enlighet härmed avslog kommissionen hans begäran till följd av läkarkommitténs slutsats att sambandet mellan sjukdomen och Marion Labates yrkesverksamhet inte var tillräckligt fastställd.

Sökanden gör gällande att kommissionen har gjort en felaktig rättslig bedömning när den drog slutsatsen att Marion Labates cancer inte omfattas av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna. Hon gör gällande att begreppet "med säkerhet" som läkarkommittén använder är orimligt strängt och strider mot rättspraxis.

Sökanden gör också gällande att läkarkommittén inte prövade möjligheten att den passiva tobaksrökning som Marion Labate utsattes för kan ha försämrat hans cancer i enlighet med artikel 3 i försäkringsreglerna. Vidare har kommissionen inte tagit ställning till omständigheten att även om passiv tobaksrökning inte i sig finns med på listan i artikeln, finns åtskilliga specifika cancersjukdomar relaterade till passiv tobaksrökning med på densamma och omfattas därför av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna. Sökanden framhåller att läkarkommittén felaktigt försökte utreda bevisfrågor som ligger utanför dess behörighet snarare än att endast fastställa medicinska omständigheter.

Slutligen hävdar sökanden att kommissionens beslut är bristfälligt och att det tog kommissionen orimligt lång tid att fatta detta i strid med principen om god förvaltningssed. Om beslutet hade fattats innan Marion Labates bortgång och om det hade erkänts att hans sjukdom var yrkesrelaterad skulle han ha erhållit åtta års lön i ersättning.

____________