Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 lutego 2007 r. - Geert Haelterman i.in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 261 z 28.10.2006, str. 35