Language of document :

Žaloba podaná dne 18. prosince 2006 - Meister v. OHIM

(Věc F-138/06)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Herbert Meister (Alicante, Španělsko) (zástupce: Hans-Joachim Zimmermann)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Návrhová žádání žalobce

zrušit zamítavé rozhodnutí předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu o stížnosti žalobce vydané dne 18. září 2006 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

podpůrně zrušit zamítavé rozhodnutí předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu o stížnosti žalobce vydané dne 18. září 2006 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu a písemné zamítavé rozhodnutí předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 20. září 2006 (datované 18. září 2006);

dále podpůrně zrušit písemné rozhodnutí předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu založené na čl. 90 odst. 2 služebního řádu, ze dne 20. září 2006;

podpůrně zrušit sdělení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu o konečných bodech pro povýšení za rok 2006 ("definitive Promotion Points 2006") ze dne 9. června 2006;

podpůrně zrušit zamítavé rozhodnutí předsedy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu o stížnosti žalobce ze dne 27. listopadu 2006;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, aby žalobci zaplatil přiměřenou částku až do výše ročního platu, nejméně však 45.000 eur;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce je ve služebním poměru jako úředník Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) v Alicante (Španělsko) a žalovanému ohledně hodnotících zpráv, které má žalovaný na žalobce podávat každé dva roky, vytýká jejich obsahovou nepřesnost a vadnost, resp. že opakovaně podány nebyly. V souladu s tím se žalobce domáhá zrušení všech rozhodnutí o stížnostech žalobce, vydaných podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu žalovaným, jakož i opravy bodů pro povýšení, které mu byly žalovaným chybně uděleny za rok 2006.

Žalobce mimoto žalovanému vytýká, že vůči němu ze strany žalovaného po léta docházelo k protiprávním porušením čl. 90 odst. 2 služebního řádu záměrným nerespektováním zaměstnaneckých práv, které je v rozporu s dobrými mravy, a na žalovaném se proto z důvodu "mobbingu" a setrvalého porušování svých osobnostních práv domáhá náhrady nemajetkové újmy.

____________