Language of document :

Иск, предявен на 7 февруари 2007 г. - Scozzaro / ЕМЕА

(Дело F-13/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Обединеното кралство) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (ЕМЕА)

Искания на ищеца

да се отмени решението от 31 март 2006 г., с което изпълнителният директор на ЕМЕА отхвърля молбата на ищеца да бъде сезирана комисията по инвалидност, както и потвърждаващото го решение от 25 октомври 2006 г.

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

На 17 март 2005 г. ищецът, срочно нает служител на ЕМЕА, претърпява трудова злополука, вследствие на която вече не е в състояние да изпълнява служебните си задължения. На 14 февруари 2006 г. той е уведомен, че договорът му няма да бъде подновен след 15 октомври 2006 г. Молбата му да бъде сезирана комисията по инвалидност е отхвърлена.

В подкрепа на иска си ищецът се позовава преди всичко на нарушение на член 31, параграф 1 и на член 33, параграф 1 от Условията за работа на другите служители на Общностите (УРС), така както ги тълкува Съдът на публичната служба в решението си от 16 януари 2007 г., Gesner/СХВП (F-119/05, все още непубликувано в Сборника).

____________