Language of document :

Žaloba podaná dne 7. února 2007 - Scozzaro v. EMEA

(Věc F-13/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčiva (EMEA)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 31. března 2006, kterým zamítl výkonný ředitel EMEA žádost žalobce směřující k předložení jeho případu Výboru pro otázky invalidity, jakož i potvrzující rozhodnutí ze dne 25. října 2006.

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 17. března 2005 utrpěl žalobce, dočasný zaměstnanec u EMEA, pracovní úraz, v jehož důsledku nebyl schopen vykonávat práci. Dne 14. února 2006 mu bylo sděleno, že jeho smlouva nebude po 15. říjnu 2006 obnovena. Jeho žádost o předložení případu Výboru pro otázky invalidity byla zamítnuta.

Žalobce se na podporu své žaloby dovolává zejména porušení čl. 31 prvního pododstavce a čl. 33 prvního pododstavce Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství (PŘOZ), jak byly vyloženy Soudem pro veřejnou službu v jeho rozsudku ze dne 16. ledna 2007, Gesner v. OHIM (F-119/05, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).

____________