Language of document :

Kanne 7.2.2007 - Salvatore Scozzaro v. Euroopan lääkearviointivirasto

(Asia F-13/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan lääkearviointivirasto (EMEA)

Vaatimukset

Päätöksen, joka on tehty 31.3.2006 ja jolla Euroopan lääkearviointiviraston johtaja on hylännyt kantajan pyynnön saattaa asia työkyvyttömyyslautakunnan ratkaistavaksi, ja 25.10.2006 tehdyn vahvistavan päätöksen kumoaminen.

Euroopan lääkearviointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Väliaikaisena toimihenkilönä Euroopan lääkearviointivirastossa työskennellyt kantaja joutui 17.3.2005 työtapaturman uhriksi, minkä seurauksena hän ei kyennyt hoitamaan työtehtäviään. Hänelle ilmoitettiin 14.2.2006, ettei hänen työsopimustaan uusittaisi 15.10.2006 jälkeen. Hänen pyyntönsä saattaa asia työkyvyttömyyslautakunnan ratkaistavaksi hylättiin.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa erityisesti yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 31 artiklan ensimmäisen kohdan ja 33 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan rikkomiseen, sellaisina kuin virkamiestuomioistuin on tulkinnut näitä säännöksiä asiassa F-119/05, Gesner vastaan SMHV, 16.1.2007 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

____________