Language of document :

Beroep ingesteld op 7 februari 2007 - Scozzaro / EMEA

(Zaak F-13/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de uitvoerend directeur van het EMEA van 31 maart 2006 houdende afwijzing van Scozzaro's verzoek om voorlegging van zijn geval aan de invaliditeitscommissie alsmede van het bevestigend besluit van 25 oktober 2006;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Op 17 maart 2005 had verzoeker, tijdelijk functionaris bij het EMEA, een arbeidsongeval waardoor hij arbeidsongeschikt is geworden. Op 14 februari 2006 werd hem meegedeeld dat zijn overeenkomst na 15 oktober 2006 niet zou worden verlengd. Zijn verzoek om voorlegging van zijn geval aan de invaliditeitscommissie werd afgewezen.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker onder meer dat de artikelen 31, eerste alinea, en 33, eerste alinea, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (RAP) zijn geschonden, zoals deze door het Gerecht voor ambtenarenzaken in zijn arrest van 16 januari 2007, Gesner/BHIM (F-119/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), zijn uitgelegd.

____________