Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 - Scozzaro przeciwko EMEA

(Sprawa F-13/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA)

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 31 marca 2006 r., w której dyrektor wykonawczy EMEA oddalił wniosek skarżącego o powołanie komisji ds. inwalidztwa, a także decyzji potwierdzającej z dnia 25 października 2006 r.;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 17 marca 2005 r. skarżący, pracownik tymczasowy EMEA, uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego stał się - jak twierdzi - niezdolny do pracy. W dniu 14 lutego 2006 r. poinformowano go, że jego umowa nie zostanie przedłużona na okres po dniu 15 października 2006 r. Jego wniosek o powołanie komisji ds. inwalidztwa został oddalony.

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi w szczególności naruszenie art. 31 akapit pierwszy oraz art. 33 akapit pierwszy warunków zatrudnienia innych pracowników, których wykładni dokonał Sąd do spraw Służby Publicznej w wyroku z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie F-119/05 Gesner przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze.

____________