Language of document :

Иск, предявен на 27 февруари 2007 г. - Caló / Комисия

(Дело F-14/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Guiseppe Caló (Люксембург, Люксембург) [представители: O. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението за отхвърляне на кандидатурата на ищеца за длъжността директор в Дирекция "Статистика за предприятията" към Служба "Статистика" на Европейските общности,

да се отмени решението за назначаване на M. X на споменатата длъжност,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца символичната сума от едно еуро като обезщетение за нарушение при упражняване на службата,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът - длъжностно лице на ответника - оспорва пред Първоинстанционния съд на Европейските общности решението за неговото преназначаване на длъжност главен съветник в Генералната дирекция, в която е назначен на работа1, от една страна, и , от друга страна, решението, с което се отхвърля неговата кандидатурата за пост на директор в същата Генерална дирекция2 и - пред Съда на публичната служба3 - решенията, приети в рамките на реорганизацията на Генерална дирекция Eurostat, с които се отхвърля кандидатурата му за длъжност директор. В настоящото производство, той оспорва решението за отхвърляне на кандидатурата му за пост на директор към същата Генерална дирекция и назначаването на този пост на друг кандидат.

В подкрепа на своя иск, ищецът твърди, че съществува явна грешка в преценката, както и нарушение на: i) членове 7, 29 и 45 от Правилника; ii) правилата за оценяване, избор и назначаване на висшия ръководен персонал на Комисията, така както те са определени със съобщение от 22 ноември 2000 г.; iii) правилата за оценяване на висшия ръководен персонал от степен A1 и A2, така както са определени със съобщение от 10 март 2004 г.; iv) обявлението за свободна длъжност COM/2006/164.

____________

1 - Дело T-118/04 (ОВ C 118, 30.04.2004 г., стр. 47).

2 - Дело T-134/04 (ОВ C 146, 29.05.2004 г., стр. 6).

3 - Дело F-79/06 (ОВ C 237, 30.09.2006 г., стр. 17).