Language of document :

Kanne 27.2.2007 - Caló v. komissio

(Asia F-14/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös, jolla kantajan hakemus Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston yritystilastojen linjan johtajan virkaan hylättiin, on kumottava

Päätös, jolla X nimitettiin kyseiseen virkaan, on kumottava

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle symbolisen yhden euron summan vahingonkorvauksena virkavirheestä

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on vastaajana olevan toimielimen virkamies, on riitauttanut Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa yhtäältä päätöksen, jolla hänet siirrettiin pääosastonsa pääneuvonantajan virkaan1 ja toisaalta päätöksen, jolla hylättiin hänen esittämänsä hakemus saman pääosaston johtajan virkaan,2 sekä virkamiestuomioistuimessa3 päätökset, jotka tehtiin Eurostatin uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja joilla hylättiin hänen hakemuksensa johtajan virkaan. Nyt kantaja riitauttaa päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa toiseen johtajan virkaan tällä samalla pääosastolla ja jolla tähän virkaan nimitettiin toinen hakija.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa muun muassa ilmeiseen arviointivirheeseen ja siihen, että i) henkilöstösääntöjen 7, 29 ja 45 artiklaa, ii) komission ylempään johtoon kuuluvan henkilöstön arviointia, valintaa ja nimittämistä koskevia sääntöjä, sellaisena kuin ne on määritelty 22.11.2000 annetussa tiedonannossa, iii) palkkaluokkiin A1 ja A2 kuuluvan ylempään johtoon kuuluvan henkilöstön arviointia koskevia sääntöjä, sellaisena kuin ne on määritelty 10.3.2004 annetussa tiedonannossa, ja iv) avointa virkaa koskevaa ilmoitusta COM/2006/164 on rikottu.

____________

1 - Asia T-118/04 (EUVL C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Asia T-134/04 (EUVL C 146, 29.5.2004, s. 6).

3 - Asia F-79/06 (EUVL C 237, 30.9.2006, s. 17).