Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. februārī - Caló pret Komisiju

(lieta F-14/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giuseppe Caló, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu noraidīt prasītāja kandidatūru direktora amatam Eiropas Kopienu "Statistikas" biroja "Uzņēmumu statistikas" direkcijā;

atcelt lēmumu, ar kuru šim amatam nominē X;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam simbolisku summu viena euro apmērā kā kaitējuma kompensāciju par dienesta kļūdu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, atbildētājas ierēdnis, Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ir pārsūdzējis, pirmkārt, lēmumu par viņa iecelšanu no jauna galvenā padomnieka amatā viņa nodarbinātības ĢD 1, otrkārt, lēmumu par viņa kandidatūras šī paša ĢD direktora amatam noraidīšanu 2, kā arī Civildienesta tiesā 3 pārsūdzējis lēmumus, ar kuriem EUROSTAT ĢD reorganizācijas ietvaros tiek noraidīta viņa kandidatūra direktora amatam. Šajā lietā viņš apstrīd lēmumu par viņa kandidatūras noraidīšanu citam direktora amatam tajā pašā ĢD un cita kandidāta iecelšanu šajā amatā.

Savas prasības atbalstam prasītājs atsaucas it īpaši uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā, kā arī uz šādu normu pārkāpumiem: i) Civildienesta noteikumu 7., 29. un 45. pants; ii) noteikumiem par Komisijas vadības personāla novērtējumu, atlasi un iecelšanu amatā, kas ir noteikti 2000. gada 22. novembra paziņojumā; iii) noteikumiem par A1 un A2 pakāpes vadības personāla novērtējumu, kas ir noteikti 2004. gada 10. marta paziņojumā; iv) paziņojumu par vakanci COM/2006/164.

____________

1 - Lieta T-118/04 (OV C 118, 30.04.2004., 47. lpp.).

2 - Lieta T-134/04 (OV C 146, 29.05.2004., 6. lpp.).

3 - Lieta F-79/06 (OV C 237, 30.09.2006., 17. lpp.).