Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. - Caló przeciwko Komisji

(Sprawa F-14/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Caló (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji "Statystyki przedsiębiorstw" w Urzędzie Statystycznym Wspólnot Europejskich;

uchylenie decyzji o powołaniu X na to stanowisko;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego symbolicznego 1 EUR tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem działanie administracji;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik zatrudniony przez pozwaną, zaskarżył przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich po pierwsze, decyzję o przeniesieniu na stanowisko głównego doradcy w dyrekcji generalnej, w której jest zatrudniony1 oraz po drugie, decyzję o odrzuceniu jego kandydatury na stanowisko dyrektora w tej samej dyrekcji generalnej2, a także przed Sądem do spraw Służby Publicznej3: decyzje wydane w ramach reorganizacji dyrekcji generalnej Eurostat, o odrzuceniu jego kandydatury na stanowisko dyrektora. Niniejszym kwestionuje decyzję o odrzuceniu jego kandydatury na inne stanowisko dyrektora w tej samej dyrekcji generalnej i powołaniu na to stanowisko innego kandydata.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi w szczególności oczywisty błąd w ocenie oraz naruszenie: i) art. 7, 29 i 45 regulaminu pracowniczego; ii) zasad dotyczących oceny, selekcji i powołania personelu wyższego szczebla Komisji, określonych w komunikacie z dnia 22 listopada 2000 r.; iii) zasad dotyczących oceny personelu wyższego szczebla w grupie zaszeregowania A1 i A2, określonych w komunikacie z dnia 10 marca 2004 r.; iv) ogłoszenia o wolnym stanowisku nr COM/2006/164.

____________

1 - Sprawa T-118/04 (Dz. U. C 118 z 30.04.2004 r., str. 47).

2 - Sprawa T-134/04 (Dz. U.C 146 z 29.05.2004 r., str. 6).

3 - Sprawa F-79/06 (Dz. U. C 237 z 30.09.2006 r., str. 17).