Language of document :

Žaloba podaná 27. februára 2007 - Caló/Komisia

(vec F-14/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Guiseppe Caló (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry žalobcu na miesto riaditeľa na riaditeľstve "Štatistiky podnikov" na "Štatistickom" úrade Európskych spoločenstiev,

zrušiť rozhodnutie o vymenovaní pána X na toto miesto,

zaviazať žalovanú na náhradu žalobcovi symbolickej sumy jedno euro ako náhradu škody za nesprávny služobný postup,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník žalovanej, napadol pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev jednak rozhodnutie, ktorým bol opätovne zaradený na miesto hlavného poradcu pri GR, ku ktorému bol pridelený1, a jednak rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry na miesto riaditeľa v tom istom GR2, a pred Súdom pre verejnú službu3 rozhodnutia, ktoré boli prijaté v rámci reorganizácie GR Eurostat-u, o zamietnutí jeho kandidatúry na miesto riaditeľa. V súčasnosti napáda rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry na iný post riaditeľa, na tom istom GR a vymenovanie iného kandidáta na toto miesto.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva najmä na zjavne nesprávne posúdenie ako aj na porušenie: i) článkov 7, 29 a 45 Služobného poriadku; ii) pravidiel o hodnotení, výbere a vymenovaní vyšších vedúcich pracovníkov Komisie, tak ako sú definované v oznámení z 22. novembra 2000; iii) pravidiel o hodnotení vyšších vedúcich pracovníkov platovej triedy A1 a A2, tak ako sú definované v oznámení z 10. marca 2004; iv) oznámenia o voľnom pracovnom mieste COM/2006/164.

____________

1 - Vec T-118/04 (Ú. v. EÚ C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Vec T-134/04 (Ú. v. EÚ C 146, 29.5.2004, s. 6).

3 - Vec F-79/06 (Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 17).