Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2007 - Caló mot kommissionen

(Mål F-14/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giuseppe Caló (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens ansökan om tjänsten som direktör vid avdelningen för företagsstatistik vid Europeiska gemenskapernas statistikbyrå,

ogiltigförklara beslutet att tillsätta denna tjänst med X,

förplikta svaranden att till sökanden betala den symboliska summan av 1 euro i skadestånd för tjänstefel, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid svaranden, har vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt överklagat dels beslutet att återigen utnämna honom till chefsrådgivare vid det GD där han redan var anställd1, dels beslutet att avslå hans ansökan om en tjänst som direktör vid samma GD2, och vid personaldomstolen3 överklagat de beslut som fattats i samband med omorganisationen av DG Eurostat, att avslå hans ansökan om en tjänst som direktör. Sökanden har nu överklagat beslutet att dels avslå hans ansökan om en annan tjänst som direktör vid samma DG, dels att tillsätta denna tjänst med en annan sökande.

Sökanden åberopar till stöd för sin talan bland annat förekomsten av en uppenbart oriktig bedömning liksom ett åsidosättande av i) artiklarna 7, 29 och 45 i tjänsteföreskrifterna, ii) bestämmelser om bedömning, urval och utnämning av högre kommissionstjänstemän, såsom dessa bestämmelser definieras i ett meddelande av den 22 november 2000, iii) bestämmelser om bedömning av högre tjänstemän i lönegrad A1 och A2, såsom dessa bestämmelser definieras i ett meddelande av den 10 mars 2004, iv) meddelandet om ledig tjänst KOM/2006/164.

____________

1 - Mål T-118/04 (EUT C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Mål T-134/04 (EUT C 146, 29.5.2004, s. 6).

3 - Mål F-79/06 (EUT C 237, 30.9.2006, s. 17).