Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (3-ти състав) от 14 февруари 2007г. - Fernández Ortiz / Комисия

(Дело F-1/06)1

( Длъжностни лица - Назначаване - Срок за изпитване - Освобождаване от длъжност след изтичане на срока за изпитване )

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Fernández Ortiz (Madrid, Espagne) [представител: J. R. Iturriagagoitia Bassas, aдвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: : F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios и L. Escobar Guerrero]

Предмет

Отмяна на решението, с което Комисията на Европейските общности е освободила ищеца от длъжност след изтичане на срока за изпитване.

Диспозитив

1)    Искът се отхвърля.

2)    Всяка страна понася своите собствени разноски.

____________

1 - ОВ C 74, 25.3.2006 г.