Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 lutego 2007 r. - Fernández Ortiz przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/06)1

(Urzędnicy - Zatrudnienie - Okres próbny - Rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Fernández Ortiz (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios i L. Escobar Guerrero, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o rozwiązaniu stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.03.2006 r.