Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. februára 2007 - Fernández Ortiz/Komisia

(vec F-1/06)1

(Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Prax - Prepustenie po skončení skúšobnej doby)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Fernández Ortiz (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios a L. Escobar Guerrero, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev o prepustení žalobcu po skončení jeho skúšobnej doby

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.