Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 1 maart 2007 - Fardoom en Ashbrook / Commissie

(Zaak F-72/05)1

(Ambtenaren - Vergoeding van kosten - Kosten van dienstreizen - Weigering om in kader van vakbondsactiviteit aangevraagde reisopdrachten te tekenen - Procesbelang - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Mohammed Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) en Michael Ashbrook (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Bounéou en F. Frabetti, vervolgens F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de reisopdrachten die verzoekers in het kader van hun vakbondsactiviteit hadden aangevraagd, niet te tekenen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 229 van 17.9.2005, blz. 37 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-291/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).