Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 март 2007 г. - Neirinck / Комисия

(Дело F-84/05)1

(Длъжностни лица - Срочно нает служител - Допустимост - Искане по смисъла на член 90, параграф 1 от Правилника - Принцип за защита на оправданите правни очаквания - Твърдение за наличие на обещание за назначаване)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Wineke Neirinck (Брюксел, Белгия) [представители: G. Vandersanden, L. Levi и C. Ronzi, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: D. Martin и L. Lozano Palacios]

Предмет

Иск за обезщетение за вредите, които ищцата е претърпяла поради това, че не е била назначена като срочно нает служител в резултат на твърдяна грешка от страна на администрацията на ответника

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка от страните понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 12.11.2005 г., стр. 29 (дело, заведено първоначално пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-334/05 и прехвърлено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.)