Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 1. marts 2007 - Neirinck mod Kommissionen

(Sag F-84/05) 1

(Tjenestemænd - midlertidigt ansat - formaliteten - ansøgning som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1 - princippet om beskyttelse af den berettigede forventning - angiveligt tilsagn om ansættelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgien) (ved avocats G. Vandersanden, L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om erstatning for det tab, sagsøgeren har lidt som følge af ikke at være blevet ansat som midlertidigt ansat på grund af en fejl begået af Kommissionens administration.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 281 af 12.11.2005, s. 29 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-334/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005)