Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 1 marca 2007 r. - Neirinck przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/05)1

(Urzędnicy - Pracownik tymczasowy - Dopuszczalność - Żądanie w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań - Rzekoma ekspektatywa zatrudnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wineke Neirinck (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: G. Vandersanden, L. Levi i C. Ronzi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomonicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez skarżącą w wyniku niezatrudnienia jej w charakterze pracownika tymczasowego z uwagi na rzekomy błąd administracji pozwanej

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 12.11.2005, str. 29 (sprawa pierwotnie wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-334/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.)