Language of document :

Иск, предявен на 26 януари 2007 г. - Chassagne / Комисия

(Дело F-8/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Olivier Chassagne (Брюксел, Белгия) [представител: Y. Minatchy, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отменят решенията на Комисията от 23 юни 2006 г. и от 27 октомври 2007 г. и да се предприемат произтичащите за ищеца мерки;

да се постановят всички мерки, необходими за защита на правата и интересите на ищеца;

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за вреди в размер на едно еуро;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

С оспорваните решения, по силата на процедурата по повишаване за 2006 г., Комисията е прехвърлила ищеца - длъжностно лице в ГД "Енергетика и транспорт", който в момента на настъпване на обстоятелствата се намирал в положение на частична командировка по синдикални причини, от списъка на посочената дирекция в "списък A*10 от приложение IV".

В подкрепа на иска си ищецът твърди по-специално, че тези решения: i) нарушават принципа за задължително мотивиране; са лишени от правно основание; нарушават член 6, параграф 3, буква б) от общите разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника.

____________