Language of document :

Žaloba podaná dne 26. ledna 2007 - Chassagne v. Komise

(Věc F-8/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupce: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006 a 27. října 2006 a přijmout opatření, která z toho pro žalobce vyplývají;

uložit veškerá opatření nezbytná k ochraně práv a zájmů žalobce;

uložit žalované náhradu škody ve výši jednoho eura;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Napadeným rozhodnutím Komise převedla žalobce, úředníka v GŘ TREN, který byl v té době na poloviční úvazek dočasně přidělen k výkonu odborové činnosti, ze seznamu uvedeného GŘ na "seznam A*10 přílohy IV" na hodnotící období pro povyšování 2006.

Na podporu své žádosti žalobce zejména uvádí, že tato rozhodnutí: i) porušují povinnost uvést odůvodnění, nemají oporu v právních předpisech a porušují čl. 6 odst. 3 písm. b) obecných prováděcích ustanovení článku 43 služebního řádu.

____________