Language of document :

26. jaanuaril 2007. aastal esitatud hagi - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-8/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Oliver Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 23. juuni 2006. aasta ja 27. oktoobri 2006. aasta otsused ning võtta sellest tulenevad hagejat puudutavad meetmed;

näha ette kõik vajalikud meetmed tagamaks hageja õigused ja huvid;

kohustada kostjat maksma kahjuhüvitist summas üks euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud otsustega viis komisjon hageja, kes töötas ametnikuna energeetika ja transpordi peadirektoraadis ja kellele anti sel perioodil osaliselt vaba aega ametiühingualase töö tegemiseks, 2006. aasta edutamise käigus eelnimetatud peadirektoraadi nimekirjast üle "IV lisas olevasse A*10 nimekirja".

Oma hagi toetuseks väidab hageja eelkõige, et nende otsustega on rikutud põhjendamiskohustust, otsused on õiguslikult põhjendamata ning need on personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 3 punktiga b vastuolus.

____________