Language of document :

Kanne 26.1.2007 - Olivier Chassange v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-8/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassange (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 23.6.2006 ja 27.10.2006 tekemät päätökset on kumottava ja on ryhdyttävä tästä kumoamisesta kantajalle aiheutuviin toimenpiteisiin.

On määrättävä kaikista kantajan oikeuksien ja etujen säilymisen kannalta tarpeellisista toimenpiteistä.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvauksena 1 euroa.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisilla päätöksillä komissio on vuoden 2006 ylennyskierroksella siirtänyt kantajan, joka työskenteli virkamiehenä energian ja liikenteen pääosastolla ja joka tuolloin oli osa-aikaisesti vapautettu tehtävistään ammattiyhdistystoimintaa varten, mainitun pääosaston luettelosta "liitteessä IV olevaan luetteloon A*10".

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa erityisesti siihen, että näillä päätöksillä loukattiin perusteluvelvollisuutta, niillä ei ollut oikeudellista perustaa ja ne olivat henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan vastaisia.

____________