Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 26. janvārī - Chassagne pret Komisiju

(lieta F-8/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - Y. Minatchy, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 23. jūnija un 2006. gada 27. oktobra lēmumus un veikt pasākumus, kas no tā izriet;

veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu prasītāja tiesības un intereses;

piespriest atbildētajai atlīdzināt prasītāja zaudējumus viena eiro apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar apstrīdētajiem lēmumiem Komisija prasītāju - DG TREN ierēdni, kas savulaik ieņēma daļēji arodbiedrības mērķiem iecelta ierēdņa amatu - no minētā DG saraksta pārcēla uz "IV pielikuma A*10 sarakstu" paaugstināšanas amatā 2006. gadā ietvaros.

Savas prasības atbalstam prasītājs uzsver, ka, pieņemot lēmumus, ir pārkāpts pienākuma norādīt pamatojumu princips, šiem lēmumiem nav tiesiskā pamata, un nav ievērots Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu 6. panta 3. punkta b) apakšpunkts.

____________