Language of document :

Beroep ingesteld op 26 januari 2007 - Chassagne / Commissie

(Zaak F-8/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordiger: Y. Minatchy, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de besluiten van de Commissie van 23 juni 2006 en 27 oktober 2006 nietig te verklaren en de daaruit voor verzoeker voortvloeiende maatregelen te treffen;

elke maatregel te treffen die voor het behoud van verzoekers rechten en belangen noodzakelijk is;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1 EUR;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Bij de bestreden besluiten heeft de Commissie verzoeker, ambtenaar van DG TREN die destijds voor de helft van de tijd was gedetacheerd voor vakbondsactiviteiten, in het kader van het bevorderingsjaar 2006 van de lijst van dat DG op de "lijst A*10 van bijlage IV" geplaatst.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker onder meer dat die besluiten: in strijd zijn met de motiveringsplicht; elke rechtsgrondslag missen; in strijd zijn met artikel 6, lid 3, sub b, van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut.

____________