Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2007 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-8/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: Y. Minatchy, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. oraz 27 października 2006 r. oraz podjęcie działań, które z tego uchylenia wynikają dla skarżącego;

orzeczenie wszelkich środków niezbędnych dla zabezpieczenia praw i interesów skarżącego;

zasądzenie od pozwanego odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie 1 EUR;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżonymi decyzjami Komisja przeniosła skarżącego, w tym czasie urzędnika DG TREN oddelegowanego do pełnienia funkcji związkowych na pół etatu, z listy tego DG na "listę A*10 załącznika IV" w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi w szczególności, że decyzje te i) naruszają zasadę obowiązku uzasadnienia; ii) pozbawione są podstawy prawnej; iii) naruszają art. 6 ust. 3 lit. b) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego.

____________