Language of document :

Žaloba podaná 26. januára 2007 - Chassagne/Komisia

(vec F-8/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Komisie z 23. júna 2006 a z 27. októbra 2006 a prijať opatrenia, ktoré z toho vyplývajú pre žalobcu,

rozhodnúť o každom opatrení potrebnom na ochranu práv a oprávnených záujmov žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu škody vo výške jedno euro,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutými rozhodnutiami Komisia preložila žalobcu, úradníka GR TREN v tom čase dočasne prideleného na odborovú pozíciu na polovičný pracovný úväzok, zo zoznamu tejto GR na "zoznam A*10 prílohy IV" na základe povýšenia v roku 2006.

Na podporu žaloby, žalobca uvádza najmä, že tieto rozhodnutia: i) porušujú zásadu povinnosti odôvodnenia; ii) nemajú žiadny právny základ; iii) porušujú článok 6 ods. 3 písm. b) všeobecných vykonávacích ustanovení článku 43 Služobného poriadku.

____________