Language of document :

Talan väckt den 26 januari 2007 - Olivier Chassagne mot kommissionen

(Mål F-8/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandes yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de beslut som kommissionen fattade den 23 juni 200 respektive den 27 oktober 2006 samt vidta de åtgärder som blir följden därav för sökanden,

vidta erforderliga åtgärder för att se till att sökandens rättigheter och intressen tillvaratas,

förplikta svaranden att betala skadestånd på en euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom de angripna besluten överförde kommissionen sökanden, tjänsteman vid DG TREN och vid tidpunkten facklig företrädare på halvtid, från nämnda DG:s lista till "lista A*10 till bilaga IV" under befordringsomgången 2006.

Som stöd för sin talan anför sökanden i synnerhet att besluten i fråga åsidosätter principen om motiveringsskyldighet, saknar rättslig grund samt åsidosätter artikel 6.3b i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna.

____________