Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 3.5.2007 - Bracke v. komissio

(Asia F-123/05)1

(Henkilöstö - Kilpailu - Sisäinen kilpailu - Osallistumisedellytykset - Kilpailuilmoitus - Virkaikää koskeva edellytys - Tilapäinen henkilöstö - Henkilöstösääntöjen 27 artikla - Hyvän hallintotavan periaate - Syrjintäkiellon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Bruwier)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä se, että kilpailun COM/PC/04 ilmoituksen III.1 kohtaa ei EY 241 artiklan nojalla voida soveltaa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamisen vuoksi, ja toisaalta nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan kantajaa ei ole otettu palvelukseen, sekä kyseisen päätöksen nojalla toteutettujen toimien kumoaminen sillä perusteella, että päätös on henkilöstösääntöjen 27 artiklan, syrjintäkiellon periaatteen, hyvän hallintotavan periaatteen, valintalautakunnan riippumattomuuden periaatteen sekä luottamuksensuojan periaatteen vastainen ja että se perustuu lainvastaiseen ilmoituksen määräykseen

Määräysosa

Kanne hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 53.